فراخوان مقاله

بدینوسیله از کلیه صاحبنظران دعوت به عمل می‌آید تا مقالات یا محتواهای چندرسانه‌ای خود را با محوریت فناوری در کشاورزی برای دفتر دوفصلنامه فناوری در کشاورزی ارسال فرمایند.

راهنمای نویسندگان

نحوه ارسال مقاله