بررسی تأثیرات تجهیز و و نوسازي اراضی بر پایداري و کارآیی کشت گندم (مطالعه موردی: روستای خردمند)

نادری مهدیی، ک.، یزدانی، ف. ۱۳۹۸٫ بررسی تأثیرات تجهیز و و نوسازي اراضی بر پایداري و کارآیی کشت گندم (مطالعه موردی: روستای خردمند). فناوری در کشاورزی، ۴، ۱۸-۱۱٫

سیاست افزایش تولید در بخش کشاورزی بدون توجه به حجم و نوع مصرف سموم و کودهای شیمیایی نگرانی‌های زیست‌محیطی زیادی را به همراه داشته است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. هدف اصلی تحقیق بررسی اثرات تجهیز و نوسازی اراضی بر کارایی و پایداری مزارع گندم آبی در روستای خردمند در استان همدان است. شاخص‌های انتشار کربن برای سنجش ردپای اکولوژیکی استفاده شده وداده‌ها از طریق پرسش‌نامه و تمام شماری گردآوری شده است. جامعه‌آماری‌ تحقیق مشتمل‌بر کشاورزان عضو تعاونی تولید کشاورزی است که در طرح  تجهیز و نوسازی اراضی مشارکت داشته‌اند و گندمکارانی که در طرح تجهیز و نوسازی شرکت نکرده‌اند. حجم نمونه برای افراد مشارکت کننده ۷۳ نفر و برای افراد مشارکت نکرده ۷۴ است. داده‌های گردآوری شده از طریق  نرم افزار آماري  Excel،SPSS و DEAP2.1 مورد تحليل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می‌دهد میانگین انتشار گازهای گلخانه تولید گندم برای کشاورزانی که در طرح تجهیز و نوسازی شرکت کرده و شرکت نکرده اند به ترتیب و ۷۷۸٫۱۵ و ۱۰۰۳Co2 eq ha-1  کیلوگرم است. شاخص ردپای اکولوژیک برای کشاورزانی که در طرح تجهیز و نوسازی شرکت کرده‌اند و کشاورزانی که در این طرح شرکت نکرده‌اند به ترتیب برابر ۰٫۱۹ و ۰٫۲۵ بود و بین دوگروه تفاوت معنی‌داری وجود داشت. همچنین نتایج حاصل از کارایی نشان داد که کارایی کشاورزان شرکت کننده در طرح تجهیز و نوسازی از کشاورزانی در این طرح شرکت نداشته‌اند از وضعیت بهتری برخوردار بودند.

دریافت فایل مقاله

۴-۳