مطالب توسط مدیر مسئول

مکانیزاسیون حلقه مفقوده کشاورزی ایران

مقدمه   مکانیزاسیون تنها راهکار در پیش روی کشاورزی قرن کنونی برای نیل به تأمین امنیت غذایی جمعیت روبه انفجار جهان است. این مفهوم تا کنون در ایران مهجور واقع شده و به طور صحیح تبیین نشده است چه در اجرا و چه در نظارت! مفهوم مکانیزاسیون کشاورزی با ورود اولین تراکتورها به مزارع امریکا در […]

انتخاب فناوری درخور برای کشاورزی

مقدمه کشاورزی بنیان توسعه کشورهایی است که با بهره گیری مناسب از منابع خدادادی برای تولید و صادرات انواع محصولات غذایی و فیبری کوشیده اند. این در حالیست که متأسفانه، در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته این منابع به طور صحیحی مدیریت نشده اند و دولت‌ها بخش عمده درآمد خود را از طریق […]

سخنی با خوانندگان (شماره 1)

دوفصلنامه “فناوری در کشاورزی” (با شماره پروانه 80394 مورخ 29/08/1396 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به دنبال انتشار مطالبی چند در ارتباط با طراحی، ساخت، ارزیابی و به کارگیری فناوری‌های مناسب در کشاورزی است. این مجله پیشتر با عنوان مکانیزاسیون کشاورزی از طریق وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی منتشر می‌شده است. امیدواریم مطالبی درخور در […]